Обучения на ученици и студенти в опазване биоразнообразието в България

 

Как се извършва мониторинг на флората и фауната

1.Обстоятелства,които са в основата на този проект

2.Дейности и постижения

3.Изводи и заключения