Дейности

 

В дейностите на Фондация „ОПАЗВАНЕ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕТО В БЪЛГАРИЯ“ влизат:

 

 • Мониторинг на биологичното разнообразие чрез целенасочени и дългосрочни наблюдения на елементите на биологичното разнообразие, съпроводени със събиране, обработка, съхранение и пренос на данни;
 • Оценка и анализ на въздействията върху биологичното разнообразие, неговото състояние и мерките, които трябва да се предприемат за предотвратяване на загубата му;
 • Създаване и поддържане на база данни за биологичното разнообразие в защитените зони в България;
 • Подпомагане провеждането на научни изследвания;
 • Съдействие за увеличаване капацитетът на институциите и хората, които събират, управляват и разпространяват данни и информация за биологичното разнообразие и свързват тези знания със заинтересовани страни – политици, природозащитници, инвеститори и обществеността;
 • Възстановяване на увредени или унищожени екосистеми, а така също гарантиране на нулева нетна загуба на обикновеното биологично разнообразие;
 • Борба с инвазивните чужди видове: описване, контрол на въвеждането им, изолиране или премахване при целесъобразност;
 • Съдействие за насърчаване на зелена инфраструктура в основните области на политиките (кохезионна политика, изменение на климата и околна среда, здравеопазване и потребителски въпроси, обща селскостопанска политика);
 • Допринасяне за увеличаването на земеделските райони, както пасища, така и обработваеми земи и трайни насаждения, които са обхванати от мерки, свързани с биологичното разнообразие;
 • Подпомагане на управляващите органи при въвеждане на планове за управление на горите или равностойни инструменти за всички гори, които са публична собственост или за горски стопанства над определен размер;
 • Съдействие за управление на рибарството без значително неблагоприятно въздействие върху други популации, видове и екосистеми;
 • Информиране и стимулиране на местното население и държавните служители за противодействие на бракониерството;
 • Допринасяне за пълното прилагане и изпълнение на законодателството на ЕС и България относно опазването на природата -участие в съдебни дела и оформяне на административни преписки, целящи спирането на процеса на загуба на биологично разнообразие и позволяващи неговото възстановяване;
 • Целево привличане, обучение и мотивиране на млади хора и включването им в преки природозащитни дейности по опазване биологичното разнообразие в България;
 • Издаване на информационни материали (плакати, брошури, стикери и др.), отразяване в регионални и национални електронни и печатни медии на състоянието и мерките по опазването на биологичното разнообразие в защитените зони в България;
 • Изготвяне на интернет сайт, съдържащ богата информационно-образователна база от данни;
 • Иницииране на национални кампании в полза на българската природа.