Безопасни и устойчиви гори: Комисията работи за предотвратяване на горските пожари в Европа и света

 

Днес, след Международния ден на горите, Комисията публикува нови насоки за по-добро разбиране на наземното предотвратяване на горските пожари и ефективните ответни мерки. В тях са описани превантивните мерки, които могат да бъдат предприети чрез добро управление и планиране на горите, и са очертани начините, по които държавите — членки на ЕС, могат да получат достъп до финансиране от ЕС за противодействие на горските пожари и да работят заедно на равнището на ЕС.

Горите са нужни за биологичното разнообразие, регулирането на климата и водите, осигуряването на храни, лекарства и материали, улавянето и съхранението на въглерода, стабилизирането на почвите и пречистването на въздуха и водата. Трябва да опазваме, възстановяваме и управляваме горите по устойчив начин, тъй като те са жизненоважни за живота и поминъка ни.

През последните години въздействието на горските пожари върху хората и природата се увеличи. В новите насоки се разглеждат взаимосвързаните причини за това увеличение и се прави преглед на принципите и опита в управлението на ландшафта, горите и гористите местности, с което може да се спаси човешки живот.

С Европейския зелен пакт беше обявена нова стратегия на ЕС за горите за 2021 г., целта на която е да се гарантира ефективното залесяване, опазване и възстановяване на горите в Европа. Тя ще спомогне за намаляване на честотата и мащаба на горските пожари. Стратегията на ЕС за биологичното разнообразие до 2030 г. също има за цел държавите в ЕС да бъдат добре подготвени за предотвратяването и реакцията на големи горски пожари, които нанасят сериозни щети на горското биологично разнообразие. Новата стратегия на ЕС за адаптиране към изменението на климата поставя акцент върху необходимостта от укрепване на устойчивостта на горите и включва няколко действия в подкрепа на тази цел. Изменението на климата вече нанася преки и непреки щети на европейските гори чрез пожари, суши и безпрецедентни нашествия на корояди. Тези въздействия вероятно ще се увеличават в бъдеще.

Рисковете от горски пожари могат да бъдат успешно преодолени чрез по-добро управление и планиране на земеползването. За да се намалеят тези рискове, дейностите по управлението на земята трябва да бъдат насочени към това структурата, съставът и използването на горите, гористите местности и другите растителни ландшафти да могат по-добре да устояват на горските пожари. Освен това хората трябва да бъдат информирани и образовани за последиците от горските пожари. Комисията предоставя финансиране за такива образователни дейности и улеснява сътрудничеството и координацията на съвместните ответни действия.

Освен това в рамките на глобалната информационна система за горски пожари Съвместният изследователски център на Комисията разработи профили на държавите, които подпомагат управлението на горските пожари и намаляването на риска от бедствия в световен мащаб, и по-специално в Латинска Америка и Карибския басейн. Тези дейности са част от всеобхватния подход на ЕС за подпомагане на опазването и устойчивото развитие на горите на р. Амазонка. ЕС има над 50 програми, в които този регионален приоритет е застъпен, а в новия бюджет на инструмента „Глобална Европа“ също са предвидени средства за специална стратегия за региона на Амазонка, която ще бъде координирана с държавите — членки на ЕС.

Мнения на членовете на колегиума

Изпълнителният заместник-председател за Европейския зелен пакт Франс Тимерманс заяви: Дърветата са нашите съюзници в борбата с кризата, свързана с климата и биологичното разнообразие. Те помагат за пречистването на въздуха, охлаждането на градовете и поемат въглеродния диоксид. Човешката дейност вече оказва огромно въздействие върху световните гори и горските пожари са допълнителна заплаха. Повишаващите се температури и зачестилите периоди на суша увеличават риска от горски пожари, поради което е изключително важно да се осигури по-добра защита на горите, по-добра превенция и по-бързи ответни действия.

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството Виргиниюс Синкявичюс добави: Горските екосистеми са дом на 80 % от известните сухоземни растения и животни в света и тяхното унищожаване застрашава всички нас. Горските пожари са все по-нарастваща заплаха за горите и хората и в тези условия превенцията и сътрудничеството са нашите най-важни инструменти. Убеден съм, че тези насоки могат да подобрят реакцията в полза на хората и природата, от която зависим.

Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата, образованието и младежта Мария Габриел заяви: Горските пожари може да имат катастрофални последици за околната среда и хората. Профилите на държавите, разработени от Съвместния изследователски център, ще помогнат да се направи оценка на риска и да се намали опасността и ще докажат, че науката може да помогне за подобряване и опазване на живота и нашата планета.

Комисарят за управлението при кризи Янез Ленарчич заяви: Пожарите през последните години в региона на Амазонка и в световен мащаб бяха с безпрецедентна разрушителна сила. Поради това глобалната информационна система за горски пожари е от решаващо значение за предоставянето на информация относно опасността от пожари и изгорелите райони в целия свят. Инструменти за наблюдение като глобалната информационна система за горски пожари помагат на Комисията да разполага с цялата налична информация, за да координира реакцията на ЕС и да защитава живота, поминъка и околната среда.

Комисарят в областта на международните партньорства Юта Урпилайнен заяви: Ние сме готови да работим заедно с нашите партньори за по-ефективна превенция на горските пожари. Това изисква обмен на знания относно техниките за устойчиво управление на горите, адаптирани към местните нужди, както и относно възстановяването на горите. Горите в цял свят са абсолютно необходими за биологичното разнообразие, климата и хората; трябва да зачитаме и защитаваме екосистемите, които ни осигуряват толкова много, включително работните места и поминъка. Със Зеления пакт се стремим да гарантираме опазването на здравите гори за бъдещите поколения.

Контекст

През последните години горските пожари оказаха огромно въздействие върху природата, икономиката и населението на Европа, от юг на север и от изток на запад. Причините за тези тенденции са сложни и включват изменението на климата, промени в управлението на земята, социални модели като изоставянето на селските райони и разрастването на градовете, промяната на културните традиции и заниманията в свободното време, както и недостатъчно добрите политики за управление на пожари.

Нови сценарии на глобалното изменение на климата показват също така потенциално увеличаване на случаите на т.нар. катастрофални пожари — горски пожари, които са твърде големи, за да бъдат потушени. В отговор на тези тревожни тенденции следва да се обърне по-голямо внимание на наземните практики за предотвратяване на пожарите като част от интегрираното управление на пожарите.

Изготвените от Съвместния изследователски център профили на държавите предоставят в световен мащаб информация за географското разпределение на горските пожари, изгорелите райони и емисиите от изгарянето на биомаса и позволяват да се оценяват плановете за борба с пожарите и въздействията от пожарите на национално и поднационално равнище. Чрез тях може да се направи глобална оценка на риска от горски пожари и да се смекчат техните последиците върху влошаването на качеството на земите, обезлесяването или емисиите от изгарянето на биомаса. Глобалната информационна система за горски пожари се основава на Европейската информационна система за горски пожари „Коперник“, като Групата за наблюдение на Земята и Националната въздухоплавателна и космическа администрация на САЩ (НАСА) работят по нейното усъвършенстване в тясно сътрудничество с Организацията на обединените нации. Тя допринася за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие.

За повече информация

Обществена консултация относно стратегията на ЕС за горите

Уебсайт на ЕС за горите

Координационен център за реагиране при извънредни ситуации

Европейска информационна система за горските пожари

Коперник

Видеоматериали и снимки на горите

ec.europa.eu